ข่าวสาร/กิจกรรม

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดไปทั่วโลก และมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัท ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จำกัด ได้ออกแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไทย และ มีมาตรการป้องกันสำหรับพนักงาน ดังนี้

1.พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากาก วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน

2.ให้พนักงานงดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.กรณีพนักงานสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ที่มีประวัติเดินทางหรืออยู่ในบริเวณที่มีการระบาดให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีและให้พนักงานส่งรายงานสุขภาพต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้ง และให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home) 

4.ในรายที่มีพนักงานมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เป็นหวัด ให้พนักงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือพบแพทย์ทันที และหากกรณีพนักงานที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือแพทย์มีความเห็นว่าต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันที

5.พนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีการเดินทาง การสัมผัส ติดต่อ หรือใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ทางบริษัทฯ รับทราบ

6.ขอให้พนักงานงดจัดและเข้าร่วมกิจกรรมการสังสรรค์ กีฬา และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มผู้คนที่มีจำนวนมาก

7.ระบบการจัดส่งได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนการ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

8.ระบบการป้องกันพนักงานขนส่งได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อสำหรับรถขนส่งสินค้าทุกวันหลังจากใช้งาน และเตรียมพร้อมในการจัดส่งของวันถัดไป

ที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่อช่วง Covid-19

Social Distancing

การป้องกันก่อนเข้าปฏิบัติงาน
การป้องกัน Covid-19 ภายในคลังสินค้าและการจัดส่ง
การป้องกัน Covid-19 ภายในสำนักงาน